LEVERANS AV STENSKIVOR


Leveranstiden brukar vanligtvis ligga på ca 2-3 veckor medans beställningsvaror som är märkta med "beställningsvara" innebär att de behöver beställas in. Tiden kan variera, allt från ett par veckor extra till 10 veckor.

Behöver du snabbare leverans? Kontakta oss så berättar vi om våra expresslösningar.

VANLIGA FRÅGORKONTAKTA OSS

1


SÅ HÄR BESTÄLLER DU

 • Efter att du har kontrollerat prisförslaget/anbudet hör av dig för acceptans av offerten. Acceptans ska ske skriftligt via mejl. Vid eventuella rättningar och frågor kontakta oss, antigen via telefon (08 708 9400) eller mejl.

 • När du har accepterat offerten skickar vi en handpenningsfaktura via e-post.

 • Vi startar arbetet med (eventuell) måttagning, beställning, tillverkningen och leveransen av bänkskivan efter det att du har betalat en handpenning. Observera att det betalda beloppet måste vara registrerat i vårt bankgirokonto innan arbetet påbörjas. Det tar ca 2 bankdagar för att transaktionen ska visas i vårt system. Swish ser vi omgående.

 • Efter att inbetalningen (handpenning) har kommit till oss skickar vi en tekniker/installatör som gör mätningarna hos dig om detta ingår i din beställning. Samtidigt allokerar vi en slot i produktion för din beställning.

 • Vi gör ritningar och skickar dem till dig för bekräftelse. Efter att du har bekräftat dem via e-post görs en grundimpregnering av din natursten/komposit och produktionen sätter igång.

2


ATT TÄNKA INNAN LEVERANSEN

Köket måste vara klart innan vi kan mäta, skåpen ska vara på plats och omgärdande väggar så raka som möjligt. För att undvika merarbete ska den eventuella tidigare bänkskivan vara enkel att ta bort (inte limmad). Vi tar normalt inte ansvar för ytliga skador som kan uppkomma på omkringliggande ytor, exempelvis kakel och mosaik. Däremot ersätter vi skador som uppkommer utöver normala försiktighetsåtgärder från våra installatörer. Vi har ansvarsförsäkring via Trygg Hansa - som vi aldrig har behövt använda.

Se därför till att omkringliggande ytor skyddas innan installationen. Vi rekommenderar även att vänta med slutmålning, tapetsering eller eventuell kakelsättning tills skivorna är färdigmonterade. Kontakta oss om du har frågor om hur arbetet sker och hur du kan förbereda innan installationen.

3


VAd Installationstjänsten omfattar 

Installationstjänsten omfattar endast montering av bänkskivan diskho och ev. småjusteringar.

Observera att vi inte monterar blandaren.

Kom ihåg att silikonet måste få torka - det tar ungefär ett dygn. Därför rekommenderar vi att du inte bokar in VVS - eller kakling mm tills det har gått minst 24h efter installation.

Arbetsmoment som erfordras för att möjliggöra installationen kommer att debiteras enligt gällande timtaxa; såsom bortförsel av befintlig bänkskiva mm.

Visar det sig omöjligt att installera bänkskivan på grund av ändrade dimensioner sedan kontrollmätningen, köket är ej färdigt eller liknande kommer detta att medföra en extra kostnad för att täcka utkörning samt arbetstid.

Arbetsmoment som beställs utanför installationstjänsten kommer att debiteras enligt gällande timtaxa (525kr/h inkl moms).

VVS och EL-arbete ingår inte.

 

4


INFORMATION ON GARANTIN

Vi på Stenskivor.se strävar alltid efter att leverera en service av högsta kvalitet. Med vårt arbete följer alltid en livstidsgaranti!

Om stenen är skadad, repad eller måtten inte överensstämmer ersätter vi den med en ny eller erbjuder en prissänkning.

För att vår garanti ska gälla krävs de följande:

 • Måttagning, transporten och monteringen av stenskivor ska ha blivit utförda av vår personal

 • Stenskivorna ska ha använts hos kunden bara till det ändamål de är avsedda. D.v.s. mekaniska, kemiska och värmeskador på stenen som har orsakats av vanvård täcks EJ av garantin.

 • Stenskivorna har sköts på ett lämpligt sätt; stenen har rengjorts och polerats med jämna mellanrum på det sättet som anvisas och med de medel som rekommenderats för den specifika stensorten.

Om du har frågor angående vad som ingår i garantin tar gärna kontakt med oss genom vårt kontaktformulär.

5


VILLKOR FÖR KÖP OCH LEVERANS

För köpet gäller konsumentköplagen (KKöpL, 1990:932) och vad som föreskrivs i dessa Allmänna villkor.

Stenskivor Sverige AB refereras till hädanefter som ”Bolaget”. Kunden refereras till hädanefter som ”Kunden”.

1. Allmänt

För köpet gäller konsumentköplagen (KKöpL, 1990:932) och vad som föreskrivs i dessa Allmänna villkor.

Stenskivor Sverige AB refereras till hädanefter som ”bolaget”. Kunden refereras till hädanefter som ”Kunden”.

Dessa villkor ersätter samtliga överenskommelser mellan parterna muntliga såväl som skriftliga.

2. Giltighet

Dessa villkor gäller för samtliga beställningar inklusive eventuella tilläggsbeställningar mellan bolaget och Kunden.

Kunden anses ha godkänt villkoren när denne accepterat offerten. Kunden anses också ha godkänt villkoren om Kunden erlägger någon del av köpesumman, såsom handpenning.

Ändringar eller tilläggsbeställningar efter accept skall göras skriftligen

3. Villkor för natursten

Marmor är en naturprodukt och exempelvis ”strimlor” eller ”marmorsocker” är naturliga ändringar i stenens struktur. Detsamma gäller för variationer i stenens gråvita nyans. För natursten gäller att variationer som är naturligt förekommande aldrig betraktas som föremål för reparation eller reklamation. Maxlängden för stenskivor är 3 meter. Detta kan dock variera och för beställningar där längden på en enskild skiva överstiger 2,4 meter kan skivan delas i två. Beslut om ev skarv sker i samråd med Kund.

Feltolerans: Avvikelser upp till +/- 2mm kan förekomma och är ej föremål för reparation eller reklamation.

4. Kontrollmätning

Vid beställning av installation görs en kontrollmätning av bolaget innan produktion påbörjas. Kunden beställer själv kontrollmätning av bolaget.

Vid kontrollmätningen krävs att stommarna till det nya köket är på plats. Om kunden har en bänkskiva på plats sedan tidigare skall denna vara lätt att lyfta bort. Efter kontrollmätning skett får inte några förändringar göras i utrymmet där produkten ska monteras.

Kontrollmätningen kan innebära att priset justeras och bolaget informerar om en ny offert är aktuell. Om kunden avbryter köpet kommer bolaget debitera kunden för kostnader som bolaget haft, såsom avgift för ritning och kontrollmätning, resekostnader och administrativa avgifter.

Har kunden beställt tid för kontrollmätning och det inte är möjligt att genomföra en korrekt mätning kommer kunden debiteras för tillkommande kostnader.

Sen avbokning av Kontrollmätning (mindre än 1 arbetsdag innan mättid) debiteras med 50% av kostnaden.

5. Ändringar efter kontrollmätning

Det är av yttersta vikt att utrymmet där produkten ska monteras inte förändras efter kontrollmätningen. Om kunden behöver ändra i dessa utrymmen ska kontakt tas med bolaget omedelbart.

Eventuella kostnader som tillkommer i anledning av ändringarna, exempelvis ny ritning eller kontrollmätning, belastas kunden.

En ändring ses som en tilläggsbeställning och leveranstiden börjar först löpa när ändringen är bekräftad av båda parter.

6. Leverans

Leverans sker inom fem (5) veckor från att kunden har bekräftat ritningen.

Leverans anses ha skett när produkten finns tillgänglig på bolagets lager. Har Kunden beställt hemkörning anses leverans ha skett när produkten nått Kundens tomtgräns.

Leverans anses ske i samband med att Kund erbjuds datum för installation.

Om leverans ej kan ske på grund av omständigheter utanför bolagets kontroll såsom Force Majeure eller att en sten ej längre finns tillgänglig kan detta påverka leveranstiden.

Vid förändringar av beställningen eller tilläggsbeställningar, se "Ändringar efter kontrollmätning".

Du som kund ska kontrollera att varan är i gott skick när du tar emot den och att monteringen av dina stenskivor, när installationen ingår i leveransen, är gjord på ett tillfredsställande sätt. Acceptans av leveransen bekräftas skriftligt av dig som köpare.

7. Hemkörning

Vid beställning av hemkörning sker leverans till kundens tomtgräns. Vill kunden ha bärhjälp in i bostaden kan kunden beställa detta i god tid innan leverans ska ske. Kostnad för detta tillkommer (vid beställning av installation ingår hemkörning och bärhjälp).
Sen avbokning (mindre än en arbetsdag före leveransdagen) av installation debiteras med 50% av leveranskostnaden.

8. Installation

Kunden har möjlighet att beställa installation av produkten. Då ingår de moment som krävs för att arbetet ska utföras med bästa kvalitet av utbildad personal.

I installation ingår hemkörning och montering av produkten hos kunden samt även montering/limning av eventuell diskho. VVS/El-arbete samt bortforsling av sopor/material ingår ej.

Sen avbokning (mindre än en arbetsdag före installationsdagen) av installation debiteras med 50% av installationskostnaden.

Eventuellt arbete för att anpassa ytorna där produkten ska monteras ingår ej. För sådant arbete debiteras timarvode.

Om det visar sig omöjligt att bära in produkterna via trappor eller hiss kommer Kund att debiteras för kranhyra (i samråd med Kund).

Efter genomförd installation skall kunden kontrollera och godkänna det utförda arbetet.

9. Bolagets ansvar

Bolaget ansvarar för de delar av arbetet som utförs av bolaget. Bolaget ansvarar således endast för mätningar, transport, montering etc som i sin helhet beställs och genomförs av bolaget.

Bolaget ansvar för att samtliga delmoment som beställs utförs enligt god sed i branschen av utbildad personal.

Bolagets ansvar enligt ovanstående omfattar också externa parter, såsom hantverkare eller leverantörer som Bolaget anlitat.

10. Kundens ansvar 

Kunden ansvarar för att se till att köket hålls oförändrat efter kontrollmätning i enlighet punkt 4 & 5.

Kunden ansvarar för de delar i arbetet/installationen, såsom exempelvis mätning eller montering som har utförts av Kunden.

Kunden ansvarar för att möjliggöra installation om sådan beställts. Om bolaget inte kan utföra installationen på grund av Kundens agerande (exempelvis om Kunden inte är hemma vid avtalad tid, eller köket/stommen inte är på plats) kommer Kunden debiteras för tillkommande kostnader.

Kunden ansvarar för att kontrollera och godkänna arbetet efter installation. Avvikelser skall rapporteras och det åligger bolaget att rätta till eventuella fel skyndsamt och utan kostnad för Kunden.

Kundens ansvar enligt ovanstående omfattar också externa parter, såsom andra hantverkare eller leverantörer som Kunden anlitat.

11. Avbeställning

Eftersom produkterna är specialtillverkade efter Kundens önskemål föreligger ingen ångerrätt efter att handpenning erlagts.

Om Kunden avbeställer produkten innan produktion påbörjats så medger bolaget dock att köpet hävs. Kunden kommer då debiteras kostnader för utfört arbete, såsom exempelvis kontrollmätning, ritning, transport och eventuellt material.

Om produktion påbörjats är avbeställning inte möjlig. Kunden är då skyldig att erlägga fakturerat belopp. Bolaget kommer dock att göra avdrag för eventuell tilläggsbeställning av hemkörning/installation.

 12. Reklamation

Bolaget tillhandahåller livstids garanti på natursten. Vid köpet medföljer skötselråd vilka kunden ska följa för att på bästa sätt bevara produktens kvalitet. Bolaget tar inte ansvar för försämring som uppkommit genom normal förslitning av produkten, försummad eller felaktig skötsel, att produkten använts till annat än den är avsedd för, att produkten har blivit utsatt för övervåld eller att transport eller installation har skett på ett felaktigt sätt av annan än bolaget.

På andra produkter än natursten gäller tillverkarens garanti.

För reklamation gäller KKöpL. Reklamation ska ske skriftligen till bolaget inom skälig tid.

Bolaget eftersträvar att så långt det är möjligt lösa problemet för Kunden på ett för båda parter lämpligt sätt.

I den mån reklamation sker utan rättslig grund äger bolaget rätt att debitera Kunden för kostnader som orsakas av reklamationen, exempelvis undersöknings- och transportkostnader.  

13. Betalning & Kreditprövning

Fakturan har en betalningsfrist på 4 dagar från leverans. Vid beställning av hemkörning/installation gäller betalningsfristen från det att produkten nått Kunden eller installation är klar.

För Kund som som nyttjar ROT-avdrag ska fakturan betalas omgående.

Bolaget gör kreditupplysning på Kund som inte i förskott erlagt hela summan för köpet; dvs det offererade priset.

Betalning sker via Bankgiro till bankgironummer 738-9596 eller via Swish till nummer 123 049 94 26.

14. Samtycke till behandling av personuppgifter och information om marknadsföring

Kunden samtycker till att bolaget inhämtar, registrerar, lagrar och använder alla personuppgifter såsom Kundens namn och adress. Med registrering menas lagring, bearbetning, ändring och användning av uppgifterna oavsett medium. bolaget behandlar Kundens personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning.

Kunden samtycker till att personuppgifter får behandlas av samarbetspartners såväl i Sverige som utomlands om detta krävs för att avtalet skall kunna fullgöras samt att

Bolaget får tillföra och uppdatera sina kunddatabaser sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god kund- och registervård, såsom t.ex. korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation.

Kunden äger rätt att på begäran ta del av de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det bolaget att vidta rättelseåtgärder.

Personuppgifterna kommer att användas för att fullgöra bolagets åtaganden gentemot Kunden, administrera kundförhållandet, informera Kunden om erbjudanden, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter samt i övrigt i marknadsföringssyfte.

Kunden samtycker till att bolaget får använda denna information för direkt marknadsföring (via brev, telefon, e-post, sms, etc.) från bolaget samt dotterbolag

Kunden har rätt att motsätta sig att hans eller hennes uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid bolaget åtar sig att införa en s.k. reklamspärr.

 

15. Tvist

Vid tvist skall denna avgöras i allmän domstol i Sverige med tillämpning av svensk lag. Bolaget har sitt säte i Malmö.

6


SKÖTSEL AV STENSKIVAN

Använd rengöringsprodukter avsedda för stenar. Hos oss hittar produkter från TENAX som kommer att hjälpa dig.

För daglig rengöring använd en disktrasa som fuktas med vatten. All smuts och damm följer bort med trasan. Har du en polerad yta blir den nästan kliniskt ren. Undvik diskmedellösning i och med den kommer att lämna ett klibbigt ytskikt som tar bort stenens glans med tiden. Allrent (i vissa fall) och andra rengöringsmedel som innehåller sura lösningar eller salter ska inte användas därför att de ska skadar naturstenen.

Om du hanterar till exempel rå kyckling direkt på en granitskiva använd TENAX eller annat rengöringsmedel avsett för stenar.

För stark nedsmutsade ytor använd fettbortagningsmedel. Torka bort det rengöringsmedlet med en disktrasa. Eftertorka ytan med en vattenfuktad trasa.

Stenskivan ska impregneras åter efter en viss tidsperiod. Tumregeln är att kontrollera området runt diskhon och kranen. Om man ser att vattnet absorberas inom 10 – 15 min, är det dags att förnya impregneringen.

Fläckborttagningsmedel

Följ skyddsföreskrifterna noga!

Lösningsmedel som inte skadar naturstenen:

 • Thinner = Cellulosaförtunning

 • Blyfri bensin, motorbensin (95 oktan)

 • Aceton

 • Lacknafta

 • Terpentin

 • T-röd (sprit)

 • Etylacetat

 • EDTA neutral (i bl.a. tvättmedel)

(Ur Skötsel av Natursten – Sveriges Stenindustriförbund).

Ta en titt på vårt sortiment av granitskivor, marmorskivor och kompositskivor.

VILKA ÄR VI?

Vi på Stenskivor.se är experter inom stenbearbetning och jobbar hårt för att alltid ge dig den bästa service snabbt och noggrant.

Våra erfarna stenspecialister tar hand om arbetet med hela kedjan från planering, måttagning, och framtagning till leveransen och montering av bänkskivor hos dig. De har varit verksamma inom stenbearbetning sedan år 2000.

Vi arbetar kontinuerligt för säkerställa snabba leveranser med hög kvalitet och till ett bra pris.

Företaget tillämpar svenska avtal. Vi har ansvarsförsäkring genom Trygg Hansa.

Information om cookies

Behandling av personuppgifter

SHOWROOMS

Välkommen till oss - i Stockholm & Malmö!

STOCKHOLM
Botvids Business Center
Fågelviksvägen 9, port H, 4tr
145 53 Norsborg
E-post: hej@stenskivor.se
Tel: 08 708 94 00

MALMÖ
Stenyxegatan 29 1TR
213 76 Malmö
Tel: 040 306 350
E-post: hej@stenskivor.se
Org nr: 556843-2529

Kontakta oss

Du måste ange namn
Du måste ange e-postadress
Ogiltig e-postadress
Du måste ange giltigt telefonnummer
Meddelandet kan inte vara tomt
Chatta med oss - Svar DIREKT!
*
*
*
Vänligen fyll i alla fält.